Krios

KRIOS BUSINESS CONSULTING OY ON KONSULTTIYRITYS, JOKA TARJOAA YRITYSTEN STRATEGISIIN KYSYMYKSIIN LIITTYVIÄ KONSULTOINTIPALVELUJA LIIKKEENJOHDOLLE JA HALLITUKSILLE.

AUTAMME YRITYKSIÄ MENESTYMÄÄN JA LUOMAAN ARVOA ASIAKKAILLEEN, OMISTAJILLEEN JA TYÖNTEKIJÖILLEEN.

MEILLÄ ON PITKÄ KOKEMUS YRITYSTEN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ KONSULTTEINA, OPERATIIVISESSA JOHDOSSA, HALLITUKSEN JÄSENINÄ, YRITTÄJINÄ JA SIJOITTAJINA. OLEMME AUTTANEET YLI 100 YRITYSTÄ MENESTYMÄÄN.

 


Suorituskykyongelmien taustalla olevat syyt, samoin kuin ongelmiin sopivat ratkaisut vaihtelevat markkinasta, yrityksestä ja toimialasta toiseen. Useat yritykset toimivat kypsillä tai taantuvilla markkinoilla missä kasvua on vaikea saada aikaan ilman liiketoiminnan ja liiketoimintamallin kokonaisvaltaista uudelleensuunnittelua. Toisaalta digitaalinen murros koskettaa kaikkia toimialoja ja muuttaa useimpien yritysten liiketoimintaa peruuttamattomasti. Ymmärrämme hyvin tämän murroksen strategiset vaikutukset ja autamme yritystänne muuttamaan sen kilpailueduksi.

Arvo syntyy sopivasta yhdistelmästä

kaavio-01

Kolme liiketoiminnan kriittistä valintaa

Krios auttaa asiakkaitaan ymmärtämään yrityksen suorituskykyyn vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä tunnistamaan tilanteeseen sopivat strategiset vaihtoehdot.

Näkemyksemme mukaan yrityksen menestys perustuu kykyyn tehdä oikeita valintoja ja kehittää yrityksen toimintakykyä samanaikaisesti kolmella osa-alueella:

 • Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa (mitä asiakkaan tarpeita yritys ratkaisee ja miten)?
 • Millä markkinoilla yritys toimii (keitä asiakkaita yritys on päättänyt palvella)?
 • Miten yritys erottuu kilpailijoista (mikä yrityksen tavassa ratkaista asiakkaan tarve tekee siitä kilpailijoita paremman)?

 

Lähtökohtana huolellinen lähtötilanteen analyysi

Oikeiden valintojen tekeminen edellyttää riittävää ymmärrystä lähtötilanteesta. Lähtötilanteen analyysi on tyypillisesti työläs ja vaativa prosessi. Seurauksena on usein kompromisseja ja varman päälle tehtyjä strategisia valintoja.

Kriosin käytössä on monipuolista dataa kuluttajista, yrityksistä ja toimintaympäristön trendeistä. Hyödynnämme tehokkaita analytiikkatyökaluja, joiden avulla lähtötilanteen analyysi voidaan tehdä huolellisesti ja kustannustehokkaasti. Analyyttinen osaamisemme on asiakkaiden käytössä osana kehitysprojekteja tai erillisinä markkina-, kilpailija- ja skenaarioanalyyseina.

 

Ammattimainen toimintatapa

Kriosin tapa toimia on systemaattinen ja faktoihin perustuva. Toimimme joustavasti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Projektit räätälöidään asiakkaan tilanteen mukaan. Jokaisessa projektissa tavoitteena on lisätä asiakkaan ymmärrystä liiketoiminnastaan.

Tavoitteenamme on pysyä asiakkaan kumppanina koko liiketoiminnan muutosvaiheen läpi. Krios Business Consulting on arvostettu ja luotettu kumppani asiakkaidensa keskuudessa. Olemme tunnettu konkreettisista ja toteuttamiskelpoisista tuloksista, jotka ovat aidosti muuttaneet yritysten suuntaa.

Palvelut

Strategiaprosessi

 

Autamme asiakkaita viemään onnistuneesti läpi strategiaprosessinsa, olipa tarve sitten liiketoiminnan uudistamiseen tai olemassa olevan strategian hienosäätöön.

Jokainen prosessi on ainutlaatuinen ja rakennetaan asiakkaan lähtökohtien ja tarpeiden pohjalta, mutta hyödyntäen Kriosin työkaluja ja menetelmiä sekä käytössämme olevia tietolähteitä. Tarjoamamme prosessi on vahvasti sisältöpainotteinen ja tavoitteemme on auttaa asiakkaita tunnistamaan ja priorisoimaan oikeat strategiset vaihtoehdot.

Tarjoamme tukea mm.

 • Projektin johtamiseen
 • Lähtötilanteen edellyttämiin toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailijoiden analyyseihin
 • Nykyisen toiminnan kyseenalaistamiseen ja toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkakuvien tunnistamiseen
 • Strategisten vaihtoehtojen tunnistamiseen ja muodostamiseen
 • Toimeenpanon suunnitteluun ja toimeenpanon esteiden tunnistamiseen
 • Tulosten dokumentointiin
 • Työpajojen suunnitteluun ja läpivientiin

 

Foresight ja tulevaisuusskenaariot

 

Tarjoamme asiakkaille apua toimintaympäristön, teknologian ja asiakastarpeiden muutosten ennakointiin pidemmällä aikavälillä.

Pitkä kokemuksemme toimintaympäristön muutosten analysoinnista auttaa meitä tunnistamaan nopeasti tärkeimmät muutoksen ajurit ja hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia. Hyödynnämme skenaarioanalyysimenetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa ja luoda toimivia strategisia vaihtoehtoja, vaikka tulevaisuus sisältäisi suuriakin epävarmuuksia.

Tarjoamme tukea mm.

 • Toimintaympäristön muutosvoimien ja epävarmuustekijöiden tunnistamiseen
 • Oleellisen hahmottamiseen laajoista tietomassoista
 • Strategisten toimenpidevaihtoehtojen tunnistamiseen
 • Tulosten tulkitsemiseen ja kommunikointiin

 

Datapohjainen kuluttajamarkkinoiden analyysi

 

Kriosin markkina-analyysi perustuu laajaan ja yhtenäiseen, koko Suomen aikuisväestön käsittävään data-aineistoon, jota analysoimme moderneilla välineillä. Tämän ansiosta prosessimme on nopeampi ja kustannustehokkaampi sekä tuottaa tarkempia tuloksia kuin perinteiset markkina-analyysit.

Markkinoiden analysointi kuluttajadatan pohjalta tuottaa tarkemman kuvan kokonaispotentiaalista – se huomioi myös ne kuluttajat, jotka eivät vielä ole minkään markkinoilla olevan tuotteen tai brändin asiakkaita. Analyysimalli huomioi myös kilpailun ja muiden tekijöiden vaikutuksen ja tuottaa yritykselle kuvan sen todellisesta, saavutettavissa olevasta markkinapotentiaalista.

Koska analyysi perustuu ennusteeseen kuluttajien käyttäytymisestä – ei historialliseen ostodataan, sen avulla pystytään tunnistamaan markkinapotentiaali myös tuotteille tai liiketoimintakonsepteille, joita ei vielä ole lainkaan tarjolla. Tämä ei ole mahdollista perinteisillä markkina-analyysin menetelmillä.

Analyysin avulla voidaan selvittää myös miten kysyntäpotentiaali on jakautunut maantieteellisesti ja miten esimerkiksi myymäläverkostoa tai markkinointia kannattaa kehittää.

 

Kriosin markkina-analyysipalvelun avulla asiakas voi löytää vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on potentiaalisten kuluttaja-asiakkaiden määrä ja kysyntäpotentiaali (markkinan koko) tuotteelle, palvelulle tai kauppakonseptille?
 • Miten kysyntäpotentiaali kehittyy tulevaisuudessa?
 • Miten kysyntäpotentiaali on jakautunut maantieteellisesti?
 • Mitkä ovat kilpailevia tuotteita / brändejä ja mikä niiden markkina-asema on?
 • Minkä kanavien kautta (fyysiset & digitaaliset) kysyntäpotentiaali voidaan saavuttaa?

 

Johdon sparraus

 

Kriosin partnerit ovat asiakkaidemme käytössä johdon / hallituksen sparrauskumppaneina. Sparrauskeskusteluissa autamme johtajia testaamaan ja kehittämään ideoitaan sekä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ideoita.

Perehdymme huolellisesti asiakkaan tilanteeseen ja jokaiseen sparrauskeskusteluun. Sparraus tapahtuu tuntiveloituksella. Varaa ensimmäinen sparrauskerta ilman veloitusta ja sitoumuksetta.

 

Vuokrajohtajapalvelut

 

Onko yrityksellänne tarvetta lisäresursseille suurissa liiketoiminnan kehityshankkeissa? Tai onko tarvetta kehitysjohtajalle tai strategiajohtajalle, mutta ette halua palkata omaa johtajaa? Krios tarjoaa kokeneita osaajiaan myös vuokralle erilaisiin toimeksiantoihin. Toimeksianto voi olla osa-aikainen tai kokopäiväinen ja velotus tapahtuu päivä- tai kk-velotuksena.

 

Tuotehallinnan asiantuntijapalvelut

 

Syvällinen ymmärrys tuotteista, tuote- ja palveluliiketoiminnasta sekä tuotteen elinkaaresta on osa Kriosin keskeisintä osaamista.

Tuotehallinnan alueella voimme auttaa yritystäsi

 • Tuoteportfolion hallinnan kehittämisessä sekä portfolion hallinnan metodeissa ja mittareissa
 • Palvelujen, käsinkosketeltavien tuotteiden ja ohjelmistojen tuotteistamisessa
 • Tuotteistamisessa ja tuotteiden modularisoinnissa erityisesti ajatellen konfigurointia ja IT-järjestelmien tukemaa tuotehallintaa
 • Tuoteprosessin digitalisoinnissa
 • Tuotemäärittelyn ja tuotedokumentoinnin menetelmissä sekä työkaluissa
 • Tuotteen elinkaarenhallinnan kehittämisessä ja konseptoinnissa
 • PLM järjestelmien hankinnassa, suunnittelussa ja käyttöönotossa.

 

Asiakkuuksiin liittyvät asiantuntijapalvelut

 

Asiakkuuksien hallintaan liittyy monia eri näkökulmia. Kehittämistä voidaan tehdä strategisella tasolla, myynnin ja markkinoinnin johtamisessa tai parantamalla asiakkaiden kohtaamista eri kanavissa. Peruskysymykset voidaan kiteyttää kuitenkin kolmeen kysymykseen: kenelle, mitä ja miten? Asiakkaista on olemassa paljon tietoa ja voimme auttaa tiedon tulkinnassa ja sen muuttamisessa käytännön toiminnaksi.

 

Asiakkuuksien hallinnan alueella voimme auttaa organisaatiotanne

 • Asiakkaiden parempi ymmärtäminen tutkimustiedon tulkinnan tai data–analyysin avulla
 • Asiakkuusstrategiassa
 • Asiakkaiden segmentoinnissa
 • Tuote- ja palveluvalikoiman valinnassa eri segmenteille
 • Toimintamallien määrittelyssä eri segmenteille.

 

Autamme myös määrittämään tarvittavat sisäiset prosessit, joilla asiakaslupaukset pystytään lunastamaan.

Ajankohtaista

LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN ANALYTIIKAN AVULLA (ESA SAARELAINEN)

Konsernissa oli useita läheisillä toimialoilla toimivia tytäryhtiöitä ja yksiköitä. Ristiinmyynti oli houkutellut pitkään ja asiasta käynnistettiin selvitysprojekti. Hyvänä uutisena todettiin, että asiakaskunnassa oli sopivasti sekä […]

MIKÄ PELASTAISI KIVIJALKAKAUPAN? (ESA SAARELAINEN)

Televisiossa julkaistiin joku aika sitten paria sarjaa, jossa pääosissa ovat tavaratalot noin reilun sadan vuoden takaa tavaratalojen alkutaipaleelta. Tavaratalot kilpailevat sarjoissa asiakkaiden sydämistä tuomalla ensimmäistä kertaa tuotteet […]

KADONNUTTA KASVUA ETSIMÄSSÄ (ESA SAARELAINEN)

Suomalaisten yritysten liikevaihdon kehitys on ollut viime vuosina keskimäärin kaksi prosenttia. Kasvu ei ole tyrehtynyt kannattavuuteen panostamisen takia, koska keskimääräiset nettotulokset ovat olleet alle kolmen […]

Krios osaaminen ja avainhenkilöt

Kriosin taustalla pitkä ja laaja konsultointiosaaminen. Krioslaisilla on pitkä kokemus yritysten strategisesta kehittämisestä ja vaativista muutostilanteista. Olemme auttaneet yli 100 yritystä menestymään. Pitkän konsultointikokemuksen lisäksi meillä on useiden vuosien kokemus käytännön johtamistyöstä. Olemme myös useita kertoja olleet perustamassa uutta liiketoimintaa sekä johtamiimme yhtiöihin, että asiakkaille. Hallitustyössä olemme olleet mukana yli kymmenessä eri yhtiössä.

Asiantuntijat

Jussi-Pekka Laakso

Esa Saarelainen

Antti Sääksvuori

 

Teija Sirko

 

Anne Bruun

 

Ilkka Tiainen

 

Yhteystiedot

Tietäjäntie 2, 02130 Espoo
Tel: +358 40 551 8046

etunimi.sukunimi@krios.fi

www.krios.fi